Неділя, 20.01.2019, 14:08
Вітаю Вас Гість | RSS

ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА ЗАСТАВНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

$ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА ЗАСТАВНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ$

« Затверджено»

розпорядженням голови

районної державної

адміністрації

__________________2016  №___

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

 

еколого-натуралістичного центру

дітей та юнацтва

Заставнівського району

Чернівецької області

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

І.Загальні положення

1.1. Районний еколого-натуралістичний центр дітей та юнацтва підпорядко­ваний районному відділу освіти, молоді і спорту Заставнівської районної державної адміністрації.

1.2. Центр здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України «Про освіту», Концепції ООН про права дитини, «Положення про позашкільний навчальний заклад», нормативних документів Міністерства освіти України та цього Статуту.

1.3. Центр дає дітям та юнацтву додаткову освіту з біологічних, сільсько­господарських та інших природничих наук з метою здобуття знань, вмінь та навичок відповідно до індивідуальних інтересів, задоволення потреб особистості у творчій самореалізації та професійному визначенні.

1.4. Центр організовує і здійснює роботу з дітьми та учнівською молоддю віком від 5 до 18 років за принципом добровільності виду діяльності.

Головним завданнями центру є:

 1. реалізація державної політики у галузі позашкільної освіти;
 2. створення умов для надання поглиблених знань з основ природничих, аграрних та лісогосподарських наук, професійного самовизначення та самореалізації учнівської молоді;
 3. залучення вихованців до практичної природоохоронної роботи та інших біологічних напрямів, формування знань, навичок в галузях сільського господарства: квітництво, лісівництво, городництво тощо;
 4. створення умов для оволодіння учнями знаннями про навколишнє сере- вище та формування екологічної культури особистості, набуття навичок і досвіду з екологічних проблем;
 5. залучення до науково-дослідної, експериментальної, конструкторської та винахідницької роботи в галузі сільськогосподарських наук;
 6. створення умов для самореалізації і розвитку природніх нахилів та інтересів, індивідуальних здібностей вихованців;
 7. задоволення потреб учнів у професійному самовизначенні;
 8. пошук, розвиток і підтримка здібних, обдарованих та талановитих дітей;
 9. формування у слухачів свідомого і відповідального ставлення до власного здоров'я та оточуючих, навичок безпечної поведінки;
 10. здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи;

просвітницька діяльність.

1.6. Центр співпрацює з іншими навчальними закладами, зацікавленими міністерствами, науково-дослідними установами, сім'ями, громадськими організаціями, творчими колективами, товариствами, фондами, окремими громадянами.

1.7. Мова навчання у центрі - українська.

1.8. Центр створений районною державною адміністрацією.

1.9. Центр несе відповідальність перед суспільством та державою за реалізацію державної політики в галузі позашкільного навчання та виховання, збереження життя та здоров'я дітей під час навчально - виховної роботи з ними.

 

2. Організація та основи діяльності

2.1. Центр реорганізується і ліквідується у порядку встановленому Кабінетом міністрів України.

2.2. Контроль за діяльністю центру здійснюється засновником і уповноваженими на це державними органами.

2.3. Центр є творчою лабораторією, базою у спільній роботі з обдарованою особистістю.

2.4. Центр забезпечує якість навчального процесу в обсязі державних вимог. Головні напрямки діяльності центру визначаються разом із засновниками. Центр може здійснювати навчально-виховну, організаційно-методичну і організаційно-масову роботу, яка удосконалює форми і методи позашкільної додаткової освіти, навчання та виховання дітей і підлітків за інтересами.

2.5. Центр працює за річним планом роботи, самостійно розробляє, а засновник затверджує програму реалізації головних напрямків діяльності закладу, його структури і плани роботи відповідно до особливостей соціально-економічного розвитку регіону, інтересів учівської молоді, потреб сім'ї, навчально-виховних закладів, молодіжних, громадських та дитячих організацій.

2.6. Цент організовує роботу з учнями протягом календарного року. Навчальний рік у творчих об'єднаннях центру починається 1 вересня поточного року і закінчується 31 травня наступного року.

2.7. Центр  відповідно до профілю діяльності дає дітям та учнівській молоді віком від 5 до 18 років рівні можливості для всебічного розвитку особистості, задоволення творчих інтересів і професійного самовизначення.

2.8. Набір проводиться на безконкурсній основі.

2.9. Навчання і виховання учнів у центрі здійснюється в творчих об'єднаннях (гурток, секція, клуб, МАН, заочна біологічна школа тощо). Кожен учень має право брати участь у роботі кількох об'єднань та змінювати їх протягом року.

2.10. Творчі об'єднання, які працюють в центрі, поділяються на три рівні:

 1. І рівень - початковий. Це об'єднання загально розвивального спрямування, що сприяє виявленню творчих здібностей дітей або розвитку їх інтересу до певного виду діяльності;
 2. II - основний. Це об'єднання, які задовольняють стійкі інтереси дітей та учнівської молоді, дають їм додаткову освіти, сприяють професійному самовизначенню;
 3. III рівень - вищий. Це об'єднання для обдарованих дітей та юнацтва (МАН, ЗБЩ тощо).

2.11. Мета, завдання, зміст, чисельний склад, кількість годин на рік визначає­ться відповідно до рівня творчого об'єднання.

2.12. Чисельний склад творчих об'єднань:

 1. гуртки молодшого віку - 15 чоловік;
 2. гуртки середнього рівня - 10-12 чоловік;
 3. творчі об'єднання вищого рівня - 6 чоловік.

2.13. Діяльність творчих об'єднань визначається навчальними планами і програмами як типовими, так і авторськими. Навчальні програми можуть  бути однопрофільними, комплексними. Програмами може бути передбачена індивідуальна робота з обдарованими дітьми.

2.14. Педагогічний колектив центру працює відповідно до розкладу занять, затвердженого директором.

Тривалість занять може встановлюватись з врахуванням вікової категорії дітей, року навчання та рівня творчого об'єднання:

 1. для юннатів першого року навчання - 4 академічні години на тиждень;
 2. для юннатів другого і подальших років навчання, а також членів твор­чих об'єднань вищого рівня - 6 академічних годин на тиждень, згідно з інструкцією Міністерства освіти і науки УДЕНЦ (кожного навчального року).

2.15. Центр може організовувати роботу своїх творчих об'єднань на базі загальноосвітніх шкіл, НВК, гімназій, дошкільних виховних закладів.

2.16. З метою підтримки і розвитку інтересів і обдарувань учнів, їхнього самовизначення щодо майбутньої професії, центр може проводити роботу спільно з науково-дослідними установами, державними і громадськими організаціями, фондами, вищими навчальними закладами, створюючи творчі лабораторії для експериментальної, науково-дослідної роботи.

2.17. В період канікул центр використовує всі наявні можливості для організації змістовного активного дозвілля і відпочинку учнів.

2.18. Центр здійснює організаційно-методичну роботу, спрямовану на розвиток пріоритетних напрямків позашкільного навчання і виховання, удосконалення змісту, форм і методів роботи; вивчає і пропагує передовий досвід, розробляє нові програми.

2.19. Центр проводить методичну роботу по підвищенню фахового рівня вчителів біології району.

2.20. Центр організовує і проводить еколого-натуралістичні масові заходи і конкурси, олімпіади, змагання, зльоти, збори, конференції екологів та дослідників природи та сільського господарства, екскурсії, експедиції, виставки тощо.

 

3. Управління центром.

3.1. Вищим органом громадського управління центру є збори колективу (загальні), що скликаються не менше як раз на рік.

3.2. Рішенням загальних зборів колективу може створюватись рада центру, що діє у період між загальними зборами.

Засідання ради є правомірним, коли в ньому бере участь не менше двох третин її членів. Рішення мають рекомендаційний характер.

3.3. Рада позашкільного навчального закладу:

 1. організовує виконання рішень загальних зборів;
 2. вносить пропозиції про перспективу розвитку центру, заходи щодо зміцнення його матеріально-технічної бази та поліпшення умов діяльності;
 3. підтримує творчі ініціативи, новації позашкільної освіти;
 4. вивчає форми співробітництва центру з науково-дослідними організа­ціями;
 5. спільно з батьками забезпечує соціальний захист учнів.

3.4. Безпосереднє керівництво центром здійснює директор, який призначаєть­ся і звільняється головою районної державної адміністрації за погодженням з відділом освіти, молоді та спорту.

3.5. Директор позашкільного навчального закладу:

 1. здійснює керівництво колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників;
 2. організовує навчально-виховний процес;
 3. забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок вихованців, учнів, слухачів;
 4. створює належні умови для здобуття вихованцями, учнями позашкіль­ної освіти;
 5. видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
 6. затверджує посадові обов'язки працівників зазначеного закладу.

3.6. З метою розвитку та вдосконалення навчально-виховного процесу, під­вищення майстерності педагогічних працівників у центрі на правах дорадчого органу створюється педагогічна рада.

Педагогічна рада - колегіальний орган, в роботі якого беруть участь дирек­тор, методист, керівники творчих об'єднань. Кількість засідань педагогічної ради становить не менше трьох на рік. Головою ради є директор центру.

3.7 Педагогічна рада:

 1. розглядає питання організації та здійснення навчально-виховного процесу, організаційно-масової та методичної роботи;
 2. обговорює і рекомендує до затвердження річний план роботи центру;
 3. сприяє розвитку творчої ініціативи педагогів, впровадженню досягнень науки і передового педагогічного досвіду в навчальний процес;
 4. приймає рішення інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

 

4. Фінансова і господарська діяльність. Матеріально-технічна база.

4.1. Фінансово-господарська діяльність центру проводиться відповідно до законів України "Про освіту", "Про бюджетну систему України", "Про власність", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про позашкільну освіту" та нормативно-правових актів.

4.2. Основним джерелом фінансування навчально-виховної і господарської діяльності, соціального розвитку центру і оплати праці його працівників служать кошти державного бюджету, визначені за нормативами.

4.3. Додатковими джерелами коштів є:

 1. добровільні внески і передані матеріальні цінності від підприємств, установ, організацій, а також від окремих громадян;
 2.  прибуток від реалізації сільськогосподарської продукції, виробів, виготовлених учнями і працівниками центру;
 3. прибуток від здання в аренду приміщень, споруд, обладнання;
 4. кошти, одержані від громадян за надання їм платних послуг у галузі освіти;
 5. інші надходження з різних джерел, крім грошових сум, що призначені конкретним виконавцям за трудовими угодами, становлять прибутки центру.

4.4. Додатковими роботами, платними послугами вважаються ті, що виконую­ться поза основним планом роботи центру.

Виконання додаткових робіт, платних послуг здійснюється за договірними цінами і, в основному, відповідно до профілю закладу.

4.5. Центр при здійсненні фінансово-господарської діяльності має право:

 1. користуватися пільгами встановленими чинним законодавством для закладів державної системи освіти;
 2. отримати будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби тощо від органів державної влади, підприємств, установ, організацій, окремих громадян;
 3. залишати в своєму розпорядженні і використовувати для розвитку матеріально-технічної бази кошти від надання в оренду приміщень;
 1. реалізації в установленому порядку сільськогосподарської продукції;
 2. розвивати власну матеріальну базу;
 3. спрямовувати відповідні кошти на благоустрій території, будівництво об'єктів соціально-побутового призначення;
 4. може відкривати рахунки в установах банків України;
 5. може здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству та

Статуту.

4.6. Директор центру має право вирішувати такі питання організації та оплати праці:

 1. встановлювати працівникам доплату за високоякісне виконання нав­чальних планів і програм занять з дітьми і учнівською молоддю, роз­робку авторських програм, збереження основного складу юннатів у творчих об'єднаннях, за високу якість масових заходів, виконання особливо важливих робіт;
 2. встановлювати розміри доплати залежно від особистого внеску кож­ного працівника в підвищенні якості заходів, робіт, що проводяться центром, зростання прибутків. Вказані доплати, надбавки можуть бути зменшені при погіршенні або, відповідно, збільшенні при поліпшенні якості роботи;
 3. визначати порядок і розміри преміювання працівників залежно від ефективності і якості їхньої праці в межах фонду оплати (фонду ма­теріального заохочення). Умови і порядок преміювання працівників визначаються адміністрацією за погодженням з радою трудового колективу.

4.7. Порядок ведення бухгалтерського і статистичного обліку у центрі визна­чається чинним законодавством. Бухгалтерський облік може проводитись самостійно або через централізовану бухгалтерію.

4.8. Матеріально-технічна база центру складається з учбового приміщення центру. Центр є юридичною особою, може мати розрахункові рахунки в установах банків, гербову печатку та штампи зі своєю повною назвою.

 

5. Правовий статут

5.1. Розпорядником грошових та матеріальних коштів центру є його директор.

5.2. Центр несе перед Міністерством освіти України та районним відділом освіти, молоді та спорту відповідальність за реалізацію завдань, поставлених перед ним, за відповідальність змісту, форм і методів діяльності державній стратегій освіти, за охорону життя і здоров´я учнів і працівників.

5.3. Працівники, учні, їхні батьки несу

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Січень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 9
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0